باشگاه اقتصاددانان-جلسه دهم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه دهم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 

 

مباحثی که در دهمین جلسه باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا در تاریخ 98/03/29 مورد بحث قرار گرفت در حوزه تامین مالی در نظام سلامت ایران بوده و حضار در این هم اندیشی به کارایی هر کدام از شیوه های تامین مالی در حوزه اقتصاد سلامت ایران پرداختند. بنابر گزارشات ارائه شده در این نشست، منابع نظام سلامت از جانب هدفمندی یارانه‌ها و تعرفه‌های گمرکی بیشترین نوسانات را داشتند و پایدارترین منبع تامین کننده نظام سلامت نه فقط در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان "مالیات" تشخیص داده شد.