باشگاه اقتصاددانان-جلسه نهم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه نهم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 

مباحثی که در نهمین جلسه باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا در تاریخ 98/02/25 مطرح شد به موضوع رابطه میان فساد و اعتماد در جامعه برمی‌گردد. در این هم‌اندیشی جهت علیت در رابطه بین این دو متغیر کیفی بررسی شد و صاحب نظران کاهش اعتماد میان آحاد جامعه به حکمرانان و کاهش اصلاحات سیاسی و اقتصادی را ثمره نامیمون فساد در جامعه دانستند.