اعضای شرکت

مدیر عامل

آقای دکتر سید محمدرضا حسینی

واحد: مدیرعامل
سمت: مدیر عامل

فارغ التحصیل دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
کارشناس مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی شاهرود

واحد کارشناسی

خانم مهندس پرستو رفیعی وحید

واحد: واحد کارشناسی
سمت: مدير واحد کارشناسي و تحليل

کارشناس ارشد مهندسي مالي از دانشگاه علوم اقتصادي
کارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي امير کبير
آقای دکتر ایمان عمویی

واحد: واحد کارشناسی
سمت: کارشناس مطالعات صنعت

دکتري مديريت بازرگاني از دانشگاه اصفهان
کارشناس ارشد مديريت بازرگاني-بازاريابي از سازمان مديريت و برنامه ريزي
کارشناس مديريت بازرگاني از دانشگاه مازندران
آقای باقر قائدی

واحد: واحد کارشناسی
سمت: کارشناس تحليل اقتصادي

کارشناسي ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
کارشناسي اقتصاد از دانشگاه پيام نور
خانم مهندس لیلا هوشیار

واحد: واحد کارشناسی
سمت: کارشناس تحليل اقتصادي

کارشناسي ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتي شريف
کارشناسي مهندسي مواد از دانشگاه صنعتي اميرکبير
خانم مریم جعفری

واحد: واحد کارشناسی
سمت: کارشناس ارشد گرافيک

کارشناسي ارشد ارتباط تصويري از دانشگاه تربيت مدرس
کارشناسي ارتباط تصويري از دانشگاه هنر شيراز

واحد اداری

آقای جلال خرمدشتی

واحد: واحد اداری
سمت: مسئول امور اداری
آقای علی‌اکبر اسمعیلی

واحد: واحد اداری
سمت: مسئول امور مالی
خانم فرناز سعیدی

واحد: واحد اداری
سمت: کارشناس روابط عمومي

کارشناس تصويرسازي از دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
کارداني گرافيک از دانشگاه آزاد واحد تهران شرق