مشاوره مدیریتی و سرمایه گذاری

طرح های توجیهی

  • پروژه خرید ۱۰ دستگاه هلیکوپترتوسط وزارت بهداشت
  • پروژه فاینانس بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی قلب رجایی توسط Exim bank کره جنوبی
  • پروژه فاینانس بیمارستان ۶۰۰ تخت‌خوابی طالقانی گرگان
  • پروژه فاینانس بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی ۵آذر گرگان
  • پروژه فاینانس بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی شهید بهشتی آبادان
  • پروژه فاینانس بیمارستان ۱۲۰۰ تخت‌خوابی نمازی شیراز
  • پروژه راه‌اندازی خط تولید HPV rapid test توسط شرکت پادیاب طب
  • پروژه احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی جنرال مهدی کلینیک
  • پروژه راه‌اندازی خط آنژیوکت توسط شرکت آواپزشک