چشم انداز باتاب کارا

 

ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش‌محور، می‌خواهیم در آینده‌ای نزدیک به عنوان یکی از پیشگامان حوزه مشاوره اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زمینه بهداشت و درمان کشور، مطرح باشیم.