شماره چهارم گزیده مجله اکونومیست (نسخه چاپی)

فروش محتوا  |  تاریخ: 1399/2/1 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

شماره چهارم گزیده اکونومیست (نسخه چاپی)

شماره چهارم گزیده مجله اکونومیست منتشر شد. این شماره شامل گزیده هایی از شماره‌های منتشرشده اکونومیست در ماه مارس 2020 است.

آنچه در شماره سوم گزیده اکونومیست خواهید خواند:

 

آفریقا تشنه دموکراسی

آزادی واژه ای فرامـوش شـده در آفریقـا و شـاید بسـیاری از کشـورهای خودکامـه دنیـا باشـد. طبـق نظر سـنجی های صـورت گرفتـه حـدود سـه چهـارم مـردم آفریقـا از دموکراسـی چنـد حزبـی حمایـت می کننـد. امـا در ایـن میـان کشـورهای ثروتمنـد  بـرای نقـاط ضعـف دموکراسـی در آفریقـا تأسـف می خورنـد، ولـی آفریقایی هـا ًغالبـا خواسـتار اقدامـات بیشـتری از جانـب آن هـا هسـتند...

تیر خلاص کرونا بر پیکر اقتصاد ایتالیا

کمتـر کسـانی در دنیـا هسـتند کـه اکنـون مایلنـد کـه جـای آقـای «جوسـپه کونتـه»  در سراسر ایتالیا پخش شده است، ۱۹ نخست وزیر ایتالیا باشند. از زمانی که کوویداو کل کشـور را در قرنطینـه قـرار داده اسـت کـه ایـن عمـل بعـد از جنـگ جهانـی دوم بی سـابقه بـوده اسـت. اکنـون بایـد سـعی کرد تـا اثرات اقتصـادی این اقـدام قرنطینه را به حداقل رساند که...

برنامه جدید برای دنیا

مدیـر کل مرکـز کنتـرل بیمـاری واگیـر نیجریـه  درحالی کـه از خانـه خـود در ابوجـا  »۱۹ سـخن می گفـت، بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه تجربـه چیـن در مـورد «کوویـد- درس بزرگـی بـرای آموختـن بـه جهـان دارد: «تجربـه چیـن بـه دنیـا آموخـت کـه...

جنگ نفتی به زیان همه

عربستان سعودی و روسیه در روابط دیپلماتیک عموما از طریق متحدان سیاسی بـا دشـمنان و رقبـای خـود مجادلـه می کننـد، امـا جنگـی کـه بر سـر قیمت نفت شـکل گرفتـه اسـت، در نـوع خـود کم نظیـر اسـت. جنگـی رودررو و بـدون واسـطه و خیلـی سریع که تنش ها را از دایره روابط این دو کشور خارج کرده و...

 

 

پادزهر کشورها برای اقتصاد در بحران کرونا

اگـر جهـان در هفتـه آخـر فوریـه، شـاهد هشـیاری بازارهـای مالـی نسـبت بـه خطـرات  بـود، هفتـه اول مـارس شـاهد آن اسـت کـه سیاسـت گذاران در ۱۹ همه گیـری کوویـدتکاپو برای اقدامات مختلف جهت مقابله با بحران احتمالی هستند.  به دلیل شرایط بحرانی حادث شـده تولید ناخالص داخلی جهانی برای بخشـی از سـال جاری کاهش خواهـد یافـت، بـه طـوری کـه...

 

  • برای خرید اشتراک سالیانه نسخه ‌الکترونیکی مجله اکونومیست، شامل 12 جلد، اینجا را کلیک کنید.
  • برای خرید اشتراک سالیانه نسخه چاپی مجله اکونومیست، شامل 12 جلد، اینجا را کلیک کنید.

 

 

 

قیمت محصول: 45000 تومان خرید آنلاین